ࡱ F> P6`KSKS3`+! 8 TN*AZ%(D)W$h8"8+c){  ]NNTuNUSMO(ϑ[hQ {tNXTՋ'Y~ v U_ TOC \o "1-3" \h \u HYPERLINK \l _Toc21972 ,{NR ]NNTuNS{tNT HYPERLINK \l _Toc76 uNUSMO PAGEREF _Toc76 \h 4 HYPERLINK \l _Toc2410 (ϑ[hQ;`vՋQ[ PAGEREF _Toc2410 \h 4 HYPERLINK \l _Toc31791 ,{Nz l_lĉĉz PAGEREF _Toc31791 \h 4 HYPERLINK \l _Toc17016 ,{Nz W@xwƋ PAGEREF _Toc17016 \h 4 HYPERLINK \l _Toc30982 ,{ Nz NNwƋ PAGEREF _Toc30982 \h 6 HYPERLINK \l _Toc18832 (ϑ[hQXTՋQ[ PAGEREF _Toc18832 \h 9 HYPERLINK \l _Toc2565 ,{Nz l_lĉĉz PAGEREF _Toc2565 \h 9 HYPERLINK \l _Toc18011 ,{Nz W@xwƋ PAGEREF _Toc18011 \h 9 HYPERLINK \l _Toc27567 ,{ Nz NNwƋ PAGEREF _Toc27567 \h 10 HYPERLINK \l _Toc7839 ,{NR :_6R'`NT{tNT HYPERLINK \l _Toc24658 uNUSMO PAGEREF _Toc24658 \h 12 HYPERLINK \l _Toc28377 (ϑ[hQ;`vՋQ[ PAGEREF _Toc28377 \h 12 HYPERLINK \l _Toc23890 ,{Nz l_lĉĉz PAGEREF _Toc23890 \h 12 HYPERLINK \l _Toc17644 ,{Nz W@xwƋ PAGEREF _Toc17644 \h 12 HYPERLINK \l _Toc17644 ,{ Nz NNwƋ PAGEREF _Toc17644 \h 13 HYPERLINK \l _Toc21860 (ϑ[hQXTՋQ[ PAGEREF _Toc21860 \h 16 HYPERLINK \l _Toc9729 ,{Nz l_lĉĉz PAGEREF _Toc9729 \h 16 HYPERLINK \l _Toc9107 ,{Nz W@xwƋ PAGEREF _Toc9107 \h 16 HYPERLINK \l _Toc25234 ,{ Nz NNwƋ PAGEREF _Toc25234 \h 17 HYPERLINK \l _Toc11425 ,{ NR mSNeP^Tu}T"N[hQ HYPERLINK \l _Toc28345 v^ g:_6R'`V[hQBlvNTuNUSMO PAGEREF _Toc28345 \h 19 HYPERLINK \l _Toc26455 (ϑ[hQ;`vՋQ[ PAGEREF _Toc26455 \h 19 HYPERLINK \l _Toc8641 ,{Nz l_lĉĉz PAGEREF _Toc8641 \h 19 HYPERLINK \l _Toc8929 ,{Nz W@xwƋ PAGEREF _Toc8929 \h 19 HYPERLINK \l _Toc30419 ,{ Nz NNwƋ PAGEREF _Toc30419 \h 21 HYPERLINK \l _Toc31671 (ϑ[hQXTՋQ[ PAGEREF _Toc31671 \h 24 HYPERLINK \l _Toc5837 ,{Nz l_lĉĉz PAGEREF _Toc5837 \h 24 HYPERLINK \l _Toc1145 ,{Nz W@xwƋ PAGEREF _Toc1145 \h 24 HYPERLINK \l _Toc2591 ,{ Nz NNwƋ PAGEREF _Toc2591 \h 25 ,{NR ]NNTuNS{tNT uNUSMO (ϑ[hQ;`vՋQ[ ,{Nz l_lĉĉz N 0-NNSNlqQTVNT(ϑl 0 0-NNSNlqQTVߘT[hQl 0 0-NNSNlqQTVhQSl 0 0-NNSNlqQTV[hQuNl 0 0-NNSNlqQTV]NNTuNS{tagO 0 N 0-NNSNlqQTV]NNTuNS{tagO[eRl 0T 0^:Wvcw{tL?eYZ z^ĉ[ 0^:Wv{;`@\N,{61SO 0:_6R'`V[hQ{tRl 0^:Wv{;`@\N,{25S 0V[hQ{tRl 0^:Wv{;`@\N,{59S 0ߘTvsQNT(ϑ[hQvcw{tfLRl 0^:Wv{;`@\N,{62S 0NT(ϑvcwbg{tfLRl 0^:Wv{;`@\N,{18S 0m9TSV{tfLĉ[ 0^:Wv{;`@\N,{19S 0]NNTuNUSMO=[(ϑ[hQ;NSO#Nvcw{tĉ[ 0^:Wv{;`@\N,{75S 0NN~gtec[vU_2024t^,g 0SU\9eiYN2023t^,{7S  N 0]NNTuNS[e~RR 0S gsQNT 0uNS[e~R 00 ,{Nz W@xwƋ N NXTeb 1. Ǒ-0uN0hI{N(ϑc6RvsQv\MONNNXTv]\OQ[T(ϑ[hQĉ 2. (ϑ[hQ{tNXTNT(ϑ[hQW0ՋBl 3. (ϑ[hQ{tNXTv\MOL#Bl S*ge\L=\#vYZĉ[ 4. d\O]N0hNXT gsQ[hQuNݏzL:NvLu[0 N {teb 1. sL gHev(ϑ{t6R^0\MO(ϑ[hQĉ 2. [hQuN6R^{tBl 3. (ϑ[hQ Nhy&TQ v`b_ 4. (ϑ{tSO|v;NQ[Tc6RBl 5. _U\(ϑ{tSO|Q萡[8hvel0Q[ 6. (ϑ9eۏv[a0~~b__0ekQ[I{ebvBl 7. NThQSvsQhQBl 8. vsQ]zb/geNBl 9. [e]NNTuNS{tvNTvU_0RtAm zI{ĉ[ 10. 0*gbt^NObl 0[uN(uN*gbt^N(uwQI{ ^S_&{TV[bLNhQvBl 11. 0m9CgvObl 0[uNV[fNmplvFUTbbvl_#NvBl 12. 0ߘT[hQl 0[ybkuNvߘTvsQNTvBl0 ,{ Nz NNwƋ N Ǒ-c6Reb 1. SPge0NO^FUv{tBl 2. SPge0Nۏ'gv{tBl 3. SPge0NvsQvhQbBl0 N eY{teb 1. ]NNTuNS[e~Rĉ[vuNe0YMnBl 2. ]NNTuNS[e~Rĉ[vhe0YMnBl 3. NNT(ϑ[hQvsQvuNsX0eYvΘiOo`0 N uNǏ zc6Reb 1. NTv(ϑ[hQΘip0sQ.(ϑc6RpvƋ+RTc6RBl 2. ~hTfWMOnhflaNyvBl0 V h{teb 1. hhKm0ϑI{l_lĉ-N gsQh0Y{tI{ebvBl 2. NTvۏ'h0Ǐ zhNSQShI{hĉ z 3. ]NNTuNS[e~Rĉ[vuNShyvBl 4. NTyO[hQNNvI{ebvBl 2. 0uN[hQNEe^%`agO 0[^z0ePhQuN[hQNEe^%`]\O#N6R 6R[v^vuN[hQNEe^%`QecHh v^bS~N NNl?e^ g[hQuNvcw{tL#vYHh ~~uN[hQNEe^%`QecHho~ ^z^%`Qec O MY_v^%`QechVPg0YTirDI{ebvBl 3. 0V[zSNN;`SO^%`Hh 0[zSNNR~0bJT0^[ YtzSNNv z^I{W,gBl 4. 0^:Wv{zSNN^%`{tRl 0[(ϑ[hQzSNN^%`o~vAm zTBl0 (ϑ[hQXTՋQ[ ,{Nz l_lĉĉz N 0-NNSNlqQTVNT(ϑl 0 0-NNSNlqQTVߘT[hQl 0 0-NNSNlqQTVhQSl 0SvQ 0[eagO 0 0-NNSNlqQTV[hQuNl 0 0-NNSNlqQTV]NNTuNS{tagO 0 N 0-NNSNlqQTV]NNTuNS{tagO[eRl 0T 0^:Wvcw{tL?eYZ z^ĉ[ 0^:Wv{;`@\N,{61SO 0:_6R'`V[hQ{tRl 0^:Wv{;`@\N,{25S 0V[hQ{tRl 0^:Wv{;`@\N,{59S 0ߘTvsQNT(ϑ[hQvcw{tfLRl 0^:Wv{;`@\N,{62S 0NT(ϑvcwbg{tfLRl 0^:Wv{;`@\N,{18S 0m9TSV{tfLĉ[ 0^:Wv{;`@\N,{19S 0]NNTuNUSMO=[(ϑ[hQ;NSO#Nvcw{tĉ[ 0^:Wv{;`@\N,{75S 0NN~gtec[vU_2024t^,g 0SU\9eiYN2023t^,{7S  N 0]NNTuNS[e~RR 0S gsQNT 0uNS[e~R 00 ,{Nz W@xwƋ N NXTeb 1. Ǒ-0uN0hI{N(ϑc6RvsQv\MONNNXTv]\OQ[T(ϑ[hQĉ 2. (ϑ[hQXTv\MOL#Bl S*ge\L=\#vYZĉ[ 3. d\O]N0hNXT gsQ[hQuNݏzL:NvLu[0 N {teb 1. NThQSvsQhQBl 2. vsQ]zb/geNBl 3. (ϑ9eۏv[a0~~b__0ekQ[I{ebvBl 4. [e]NNTuNS{tvNTvU_0RtAm zI{ĉ[ 5. 0*gbt^NObl 0[uN(uN*gbt^N(uwQI{ ^S_&{TV[bLNhQvBl 6. 0m9CgvObl 0[uNV[fNmplvFUTbbvl_#NvBl 7. 0ߘT[hQl 0[ybkuNvߘTvsQNTvBl0 ,{ Nz NNwƋ N Ǒ-c6Reb 1. SPge0NvsQvhQbBl 2. SPge0NO^FUv{tBl 3. SPge0Nۏ'gvel0 N Ye{teb 1. ]NNTuNS[e~Rĉ[vuNe0YvЏL~bBl 2. ]NNTuNS[e~Rĉ[vhe0Yvh[b!hQBl 3. NNT(ϑ[hQvsQvuNsX0eYvΘiOo`0 N uNǏ zc6Reb 1. NTv]zAm z0sQ.]^I{uNǏ zc6RBl 2. ~hTfWMOnhflaNyvBl0 V h{teb 1. NThQSvsQhQ[QShTW_hvBl 2. NTvۏ'h0Ǐ zhNSQShI{hĉ z 3. ]NNTuNS[e~Rĉ[vuNShyvBl 4. NTfWMOnhflaNyvBl0 V h{teb 1. hhKm0ϑI{l_lĉ-N gsQh0Y{tI{ebvBl 2. NTOLh0nxhvBl0Q[Sv^Ytce 3. NTyO[hQNNvI{ebvBl 2. 0uN[hQNEe^%`agO 0[^z0ePhQuN[hQNEe^%`]\O#N6R 6R[v^vuN[hQNEe^%`QecHh v^bS~N NNl?e^ g[hQuNvcw{tL#vYHh ~~uN[hQNEe^%`QecHho~ ^z^%`Qec O MY_v^%`QechVPg0YTirDI{ebvBl 3. 0V[zSNN;`SO^%`Hh 0[zSNNR~0bJT0^[ YtzSNNv z^I{W,gBl 4. 0^:Wv{zSNN^%`{tRl 0[(ϑ[hQzSNN^%`o~vAm zTBl0 (ϑ[hQXTՋQ[ ,{Nz l_lĉĉz N 0-NNSNlqQTVNT(ϑl 0 0-NNSNlqQTVhQSl 0SvQ 0[eagO 0 0-NNSNlqQTV[hQuNl 0 0-NNSNlqQTVSagO 0 N 0:_6R'`NT{tĉ[ 0 0fNSh_{tRl 0^:Wv{;`@\N,{61SO 0m9TSV{tfLĉ[ 0^:Wv{;`@\N,{19S 0]NNTuNUSMO=[(ϑ[hQ;NSO#Nvcw{tĉ[ 0^:Wv{;`@\N,{75S  N vsQ 0:_6R'`NT[eĉR 00 ,{Nz W@xwƋ N NXTeb 1. Ǒ-0uN0hI{N(ϑc6RvsQv\MONNNXTv]\OQ[T(ϑ[hQĉ 2. (ϑ[hQXTv\MOL#Bl S*ge\L=\#vYZĉ[ 3. d\O]N0hNXT gsQ[hQuNݏzL:NvLu[0 N {teb 1. NThQSvsQhQBl 2. vsQ]zb/geNBl 3. 0*gbt^NObl 0[uN(uN*gbt^NvswQ0(uwQI{ ^S_&{TV[bLNhQvBl 4. 0m9CgvObl 0[uNV[fNmplvFUTbbvl_#NvBl 5. :_6R'`NTvsQvU_Lu[ :_6R'`NTfNTh_v{tTO(uBl 6. NTN'`c6RSSfv z^TBl 7. W_Ջ0ON(ϑORTNTN'`hg0vcwI{!j_vQ[TBl0 ,{ Nz NNwƋ N Ǒ-c6Reb 1. SPge0sQ.N(ϑ[hQvsQvhQTb/gBl 2. SPge0sQ.NO^FUv{tBl 3. SPge0sQ.Nۏ'gvel0 N eY{teb NNT(ϑ[hQvsQvuNsX0eYvΘiOo`0 N uNǏ zc6Reb 1. NT(ϑ[hQvsQv]zAm z0sQ.]^I{uNǏ zvc6RBl 2. ~hTfWMOnhflaNyvBl0 V h{teb 1. NTOLh0nxhvBl0Q[Sv^Ytce 2. NTfWMOnhflaNyvBl 4. uNǏ z-NN:_6R'`V[hQ gsQvsQ.(ϑc6RpvBl0 N h{teb 1. hhKm0ϑI{l_lĉ-N gsQh0Y{tebvBl 2. NTۏ'h0Ǐ zhNSQShvhgBl 3. NThQSvsQhQ[QShTW_hvBl 4. hNՋv;NyvTW,gBl SbQ[0elI{ 5. NTyO[hQNNvI{ebvBl 2. 0uN[hQNEe^%`agO 0[^z0ePhQuN[hQNEe^%`]\O#N6R 6R[v^vuN[hQNEe^%`QecHh v^bS~N NNl?e^ g[hQuNvcw{tL#vYHh ~~uN[hQNEe^%`QecHho~ ^z^%`Qec O MY_v^%`QechVPg0YTirDI{ebvBl 3. 0V[zSNN;`SO^%`Hh 0[zSNNR~0bJT0^[ YtzSNNv z^I{W,gBl 4. 0^:Wv{zSNN^%`{tRl 0[(ϑ[hQzSNN^%`o~vAm zTBl0 (ϑ[hQXTՋQ[ ,{Nz l_lĉĉz N 0-NNSNlqQTVNT(ϑl 0 0-NNSNlqQTVߘT[hQl 0 0-NNSNlqQTVhQSl 0SvQ 0[eagO 0 0-NNSNlqQTV[hQuNl 0 N 0:_6R'`V[hQ{tRl 0^:Wv{;`@\N,{25S 0V[hQ{tRl 0^:Wv{;`@\N,{59S 0NT(ϑvcwbg{tfLRl 0^:Wv{;`@\N,{18S 0m9TSV{tfLĉ[ 0^:Wv{;`@\N,{19S 0^:Wvcw{tL?eYZ z^ĉ[ 0^:Wv{;`@\N,{61SO) 0ߘTvsQNT(ϑ[hQvcw{tfLRl 0^:Wv{;`@\N,{62S 0]NNTuNUSMO=[(ϑ[hQ;NSO#Nvcw{tĉ[ 0^:Wv{;`@\N,{75S 0NN~gtec[vU_2024t^,g 0SU\9eiYN2023t^,{7S 0 ,{Nz W@xwƋ N hQeb 1. _{gbLvhQ{|+R 2. cP'`V[hQ0LNhQ00WehQ0VSOhQ0ONhQvb/gBl^S_ؚN:_6R'`V[hQvBl 3. :_6R'`V[hQvb/gBl 4. N,gNT gsQv:_6R'`V[hQNThQT(u[hQBlhQ NScP'`hQV[hQ0LNhQ00WehQ0VSOhQ0ONhQ 5. 0*gbt^NObl 0[uN(uN*gbt^NvswQ0(uwQI{ ^S_&{TV[bLNhQvBl0 N NXTeb 1. Ǒ-0uN0hI{N(ϑc6RvsQv\MONNNXTv]\OQ[T(ϑ[hQĉ 2. (ϑ[hQ{tNXTv\MOL#Bl S*ge\L=\#vYZĉ[ 3. d\O]N0hNXTݏzL:NvLu[0 N {teb 1. NT gsQv]zb/geN0hĉ zvBl 2. (ϑ9eۏv[a0~~b__0ekQ[I{ebvBl 3. 0m9CgvObl 0[uNV[fNmplvFUTbbvl_#NvBl 4. 0ߘT[hQl 0[ybkuNvߘTvsQNTvBl0 ,{ Nz NNwƋ N b/gBleb 1. ,gNT:_6R'`V[hQ-Nvb/gBl 2. ,gNT:_6R'`V[hQ-NvՋel0 N Ǒ-c6Reb 1. SPge0NNT(ϑ[hQvvsQhQbBl 2. SPge0NO^FUv{tBl 3. SPge0Nۏ'gvel0 N eY{teb 1. NT(ϑ[hQvsQvuNe0YvЏLBl 2. NT(ϑ[hQvsQvhe0Yvh[b!hQBl 3. NNT(ϑ[hQvsQvuNsX0eYvΘiOo`0 V uNǏ zc6Reb 1. NTv]zAm z0d\Oĉ zI{uNǏ zc6RBl 2. hQ-Nĉ[v~hTfWMOnhflaNyvBl0 N h{teb 1. NThQSvsQhQ[QShTW_hvBl 2. hNՋv;NyvTW,gBl SbQ[0elI{ 3. NTۏ'h0Ǐ zhNSQShvhgel 4. NT@BDFHJLNVXZͿ{uoi]QACJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ,OJPJQJo(aJ,CJ,OJPJQJo(aJ, OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo(CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,CJ,OJPJQJ^Jo(aJ, OJQJo(OJQJOJQJOJQJZ  óueWG9+CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ  < > @ B D F H v x Ѽ~p`RD4&CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ U  < > ʺ~pbRD4CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ U > @ B D F H x z ʼrbTD/(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtH 8 : < > wiYD4CJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U > @ B D t v óyiTD4&CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ U 6 8 : < > @ B r õrbRD4&CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ Ur t õpbRD4&CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ U  2 4 8 : < > @ n p îpbRD4CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ  <õrbRD4&CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ U<>RTVõpbRD4&CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ U DFVXZîpbRD6&CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ Z̼qcUE7'CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ DFXZ\ʼrbTD/(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtH wiYD4CJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U DFVXZóyiTD4&CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ U BõrbRD4&CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UBDhjlwiYD4CJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ U 02FHJvx|~óyiTD4&CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ U2õrbRD4&CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ U24DFHrtxz|~õpbRD4&CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ U02DFHîpbRD6&CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ Htvz|~̼pbTD6&CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ 02BDFprvʼrbTD/(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtH vxz|~wiYD4CJ OJPJQJ^Jo(aJ U(CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ U "$,.BDXZ\^`|v`N@CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHOJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo(OJQJo(nHtH OJQJo(OJPJQJo( OJPJQJOJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ U|Z\rx"$ͼtbTB4'CJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH CJ OJPJQJ^JaJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH $&(*BFVXbjlnpŷoaOA4.)OJQJ OJQJo(CJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH ɻucUC2 CJ OJPJQJ^JaJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHOJQJ OJQJo( >NRTVZ\Ծs]H:(#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH CJ OJPJQJ^JaJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH(CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH ɴp]G2$CJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$CJ OJPJQJ^JaJ mH sH _H#CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHOJQJ OJQJo((CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH ,68:<ŷq_Q>)(CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH$CJ OJPJQJ^JaJ mH sH _HCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^JaJ _H <>@fhjlnƹykYH3(CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH CJ OJPJQJ^JaJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH(CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH Ƶu_Q@+(CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH CJ OJPJQJ^JaJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH(CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH(CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH CJ OJPJQJ^JaJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH "´~mWB,+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH(CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH CJ OJPJQJ^JaJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH(CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH "$nprtvxzʹ{m[M;* CJ OJPJQJ^JaJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^JaJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^JaJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH CJ OJPJQJ^JaJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH "68Br]O=/CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHOJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo( CJ OJPJQJ^JaJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^JaJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^JaJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHBDHJ`bjlnrt|õr\G9'#CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH CJ OJPJQJ^JaJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH CJ OJPJQJ^JaJ mH sH ,.Ŀq[F4# CJ OJPJQJ^JaJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH(CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH CJ OJPJQJ^JaJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH(CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHOJQJ OJQJo((CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ .246fh~ԾzeWJ4+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHOJQJ OJQJo( CJ OJPJQJ^JaJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH(CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH   l n ʹoidN9+CJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHOJQJ OJQJo( CJ OJPJQJ^JaJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH CJ OJPJQJ^JaJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH !!:!%P%R%f%h%j%l%n%%%%%%%&DZq_Q?1CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHOJQJ OJQJo( 0JOJQJ0JOJQJo(OJPJQJ^Jo(aJ$&&&& &"&x&z&&&@(B(D(ʴtbTG5#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH CJ OJPJQJ^JaJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH D(F(H(`(d(((((((((())ɷp[M@*+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHOJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(CJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH))")2)6)8):)>)@)n)p)~))¬s^PC=8OJQJ OJQJo(CJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH CJ OJPJQJ^JaJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH(CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH ))))))))))))±pbQ;&(CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH CJ OJPJQJ^JaJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH(CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH CJ OJPJQJ^JaJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH(CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH )))))*0*2*4*8*:***ʵr\G5$ CJ OJPJQJ^JaJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH(CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH CJ OJPJQJ^JaJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH(CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH CJ OJPJQJ^JaJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ **********++++,+ƴq\J93.( OJQJo(OJQJ OJQJo( CJ OJPJQJ^JaJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH(CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^JaJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,+.+2+4+<+B+T+V+Z+\+p+r+|+~+~i[I;.CJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHOJQJ ~+++++++++,,,,H,J,N,ƵnYK>(+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHOJQJ^JaJ OJQJ^Jo(aJ OJQJ^JaJ OJQJ^Jo(aJ OJQJ OJQJo( CJ OJPJQJ^JaJ mH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHN,P,d,,,,,,,,,,,"-ʽylVA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHOJQJ OJQJo(CJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH (CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH "-$-&-*-,-|-~--------Ʊzu_J5B5D5d5f5x5|5~555555555555B6D6ξ}oid^YSNHCOJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJPJQJ^JaJ @\ OJQJo(OJPJQJ^Jo(aJ @\OJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJPJQJ^JaJ @\ OJQJo(OJPJQJ^Jo(aJ @\OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJD6H6J666666666667274787:7r7t77777777oi[UPJD OJQJo( OJQJo(OJQJ OJQJo(OJPJQJ^JaJ @\ OJQJo(OJPJQJ^Jo(aJ @\OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJPJQJ^JaJ @\ OJQJo(OJPJQJ^Jo(aJ @\OJQJ^JaJ OJQJo(OJQJ OJQJo(7778888P8R8V8X8888888888999kVPKE@: OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo((CJ OJPJQJ^JaJ mH sH nHtH*CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH\"CJ OJPJQJ^Jo(aJ @\*CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH\"CJ OJPJQJ^Jo(aJ @\OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo( OJQJo( OJQJo(OJQJ OJQJo( OJQJo( OJQJo(OJQJ OJQJo(99::::::::8;:;<;N;P;d;f;l;;;;L<<<<<<< =õzpje]WRL OJQJo(OJQJ OJQJo(OJPJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ^Jo(aJ OJQJo(OJPJQJo(OJQJ OJQJo(OJPJQJo(OJQJ OJQJo( 0JOJQJ0JOJQJo(CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ = === ="=j=l=p=r============ > >>>>(>*>,>.>0>>ý|wqlga\V OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJOJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJOJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJOJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ>>>>>>>>>> ?"?(?N?P?V???????????@@$@&@*@,@Ŀ|wqlfa[VOJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo( OJQJo( OJQJo(OJQJOJQJ OJQJo(OJQJOJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJOJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJOJQJ,@J@L@b@d@@@@@@@@@@@8A:A>A@AAAAAAAAAAA&B(B:B½{upje_ZT OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(:BC@CTCVCjClCnCpCrCýj\F+OJPJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJPJQJ^Jo(aJ _H+OJPJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo(OJPJQJaJ OJQJo( OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJrCCCCCCCCCCDDDǷzlVB8$'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ 'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_H+OJPJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJPJQJ^Jo(aJ _H+OJPJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_H DDEEEEEEFF F F4F6F:FGBGHGRG{gWC3OJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ^JaJ _H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H RG\G^G`GdGfGGGGGHHHHȼ~s_L@5OJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_H HHHHHHHH IIII\I^IbIdIȼshTA5*OJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ OJQJo($OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HdIIIIIIIIIIIIJJJJǷxlaM:4/OJQJ OJQJo($OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ^JaJ mHsH_HOJQJ^Jo(aJ OJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ^JaJ mHsH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HJJJ6JFJHJJJNJPJfJhJlJnJJJʶxeYN:'$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ 'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HJJJJJJJJJJJJJJJİynbWC0%OJQJ^JaJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ^JaJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HJJJ"K$K&K(K*K,KTKVKXKZK\K~Kı{h]QF2'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ^JaJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ^JaJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H~KKKKKKKKKKKKKKLL$L˼{upjeYN:'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo(OJQJ^JaJ mHsH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ^JaJ _HOJQJ^JaJ mHsH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ nHtH_H$L&L*L,LLLNLPLTLVLxLzLLLLLLwd^YMB.'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ OJQJo($OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ^JaJ mHsH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_HLLLLLLLLLLLLLL*Mȼyf`[OD0'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ OJQJo($OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H*M,M0M2M^M`MdMfMhMMMMMMMMwd^YMB.'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ OJQJo($OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_HMMMM>N@NDNFNNNNNNNpdYE5OJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H NNNNNNN0O2O6O8OfOhOlOnOxdQE:OJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ OJQJo($OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HnOOOOOOOOO PP P"P&P(P{gTNI=2OJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ OJQJo($OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ nHtH_HOJQJ^Jo(aJ nHtH_H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_H(PpPrPvPxPzPPPPPPPPPvj_O;+OJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_H PPPPPPPPPPPPPPǷo[H<1%OJQJ^Jo(aJ _HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_H P0Q2Q4Q8Q:QrQtQQQQQQQRRRR8Sʿznhc]QK?OJQJ^Jo(aJ _H OJQJUOJQJ^Jo(aJ _H OJQJUOJQJ OJQJUOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ OJQJo(OJQJ^JaJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ^JaJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_H OJQJo(8S:S>SDSFSHSLSNSPTRTVTXTTǴ{hXC/'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_H(OJPJQJ^JaJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_H(OJPJQJ^JaJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ^Jo(aJ nHtH_HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ^Jo(aJ nHtH_H TTTTTUUUU*U,U.U0U2U}wr\N8+OJPJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJPJQJ^Jo(aJ _H+OJPJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ OJQJo( 0JOJQJ0JOJQJo(OJQJ^Jo(aJ $CJ OJPJQJ^JaJ mHsH_H/CJ OJPJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_H,CJ OJPJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'CJ OJPJQJ^Jo(aJ mHsH_H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H 2UNUjUUUUUUUUVVVVǷzlVB8$'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ 'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_H+OJPJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJPJQJ^Jo(aJ _H+OJPJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_H VVWWWWWWWWWWWWFXHXLX½th]I6*OJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ OJQJo(OJQJ OJQJo($OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_HLXNXhXjXnXpXXXXXLYNY\Y^YbYdYxdQKF:/OJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ OJQJo($OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HdYYYYYYYYYZZ&Z(Z,Z.ZVZŻ}jd_SH4'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ OJQJo($OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ OJQJ^JaJ OJQJ^Jo(aJ $OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HVZXZ\Z^ZZZZZZZZZZ[[ [sdXM=.( OJQJo(OJQJ^JaJ mHsH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ^JaJ mHsH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H ["[4[6[:[<[^[`[d[f[[[[[[[[ısmh\Q='OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ OJQJo($OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ OJQJo(OJQJ[[[[[[[[[\\ \6\8\<\>\~s_LFA5*OJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ OJQJo($OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ mHsH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H>\j\l\p\r\\\\\\\\\\\\wcPJE9.OJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ OJQJo($OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_H\*],]0]2]]]]]]]]^^^o\VQE:OJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ OJQJo($OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_H^4^6^:^<^n^p^t^v^^^^^^o\L=)'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ nHtH_HOJQJ^Jo(aJ nHtH_H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_H ^^^^^^4_6_:_<_\_^_b_d_p__ʶp]QF:4 OJQJo(OJQJ^Jo(aJ _HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ nHtH_HOJQJ^Jo(aJ nHtH_H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _HOJQJ OJQJo($OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H____________$`&`(`*`.`0`4`~p]OC7CJOJQJ^Jo(aJCJOJQJ^Jo(aJCJOJQJ^Jo(aJU$CJOJQJ^JaJmHsHnHtHCJOJQJ^Jo(aJUCJOJQJ^Jo(aJCJOJQJ^Jo(aJUCJOJQJ^Jo(aJUOJQJ'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_HOJQJ^JaJ _HOJQJ^Jo(aJ _H$OJQJ^JaJ mHsHnHtH_H'OJQJ^Jo(aJ mHsHnHtH_H4`6`OJQJ $68:<>@BDFHJNX a$$WD` a$$WD`WD` a$$WD` a$$WD`XF F B @ > ned " !d " VDWD`!d " VDWD`!d " VDWD` d " VDWD`!d " VDWD`!d " VDWD`!d " VDWD` d " VDWD`d " wn] d " VDWD`d " !d " VDWD`!d " VDWD`!d " VDWD` d " VDWD`!d " VDWD`!d " VDWD`!d " VDWD` d " VDWD` ~|$.DZzrWD`WD`!d " VDWD`!d " VDWD`!d " VDWD` d " VDWD`!d " VDWD`!d " VDWD`!d " VDWD` Z$pV:z dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`WD` dWD` dWD` dWD`:hrDn|z dWD` dWD` dWD`WD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`.h n 5f5 G$$@&H$`WD` G$$@&H$`f5~5555D666647t7778R8889:d @&H$WD` G$$@&H$` G$$@&H$` G$$@&H$` G$$@&H$`:::;P;f;;<< ==l==== >*>>>"?P???WD`WD`WD` a$$WD`???&@L@d@@@@:AAAA(B*O v!k0hQ Tyh%da$$G$@&-DM 4CJ OJPJQJ^JaJ @KHmH sH nHtH_HtOt Heading #2|1a$$1$@&,CJ OJQJ^JaJ KHmHsHnHtH_HnOn Body text|1d^a$$1$`$OJQJ^JKHmHsHnHtH_HNONWPSOfficeKbRvU_ 1mH sH nHtH_HRORWPSOfficeKbRvU_ 2 VDmH sH nHtH_HRORWPSOfficeKbRvU_ 3!VDmH sH nHtH_HZ > > r <ZB2Hv|$<"B. z!"#<%&D()))*,+~+N,"--./:12t35D679 =>,@:BrCD\\^^_4`6`123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~X Z:!(+.1f5:?CJNW[_6`, O$CalibriDejaVu Sans?([SOeckfN[_GBKG.[x @Times New Roman; N[_GB2312- |8ўSO7DlOeck\h[{SOS$ .[x @ArialTimes New Roman;4 wiSO_GB2312a (PMingLiUDroid Sans Fallback7$ P<*_oŖўўSODN2oaoa Qh(ħ|':Ç%P!d!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[P)$PO[2}5I\W-z o Q4G5s "Y#}# i%!.& /]/K(1J2jj2Ml2W5YH8F9a9L:S=lO>.?>?jZB|\BuB1DhED)FH>8HM9Xe&Z@Zi4[r[J\0\_ p_dc[d/e h i_jsyp/yMhvr wBMqr.<%sK6qf n>62R.m Y>p@[np)IZe{2B:]lB8uzE|s? V)X$"S7/>=DHO[]#;e^FVxLCz.}=@\zױoT}H}3kB|f_q>,`( z0( * 3 ? (  f((? e,gFh 13" ,@ @ p , #,@AZmn !#<F]_`b{ 9CZ\]_x*ADEG`l "-DGHJbn!45Nby|}#9<=?Xby|}"8;<>V`vyz|$k%p%, XX%X%X%X%X%X%X%X%X%XX%X%X%X%X%X%X%X%X%XX%X%X%X%X%X%X%X%X%X,!P _Toc137234492 _Toc137237040 _Toc137224024 _Toc16695 _Toc28474 _Toc137237041 _Toc32416 _Toc21972 _Toc21086_Toc76 _Toc25414 _Toc25883_Toc2410 _Toc26501 _Toc31791 _Hlk155097632 _Hlk154562995 _Toc17016 _Toc30982 _Hlk155190427 _Toc11609 _Toc18832 _Toc28516_Toc2565 _Toc22625 _Toc18011_Toc7278 _Toc11361 _Toc27567 _Toc12098 _Toc13126_Toc365 _Toc29967 _Toc31193 _Toc29805_Toc7839_Toc8268 _Toc24658 _Toc29136_Toc7228 _Toc11175 _Toc28377 _Toc23890 _Hlk160465786 _Toc17644 _Toc12673 _Toc13421_Toc3144 _Toc29416 _Toc14927 _Toc31228 _Toc30307 _Toc21850 _Toc13381_Toc184_Toc1486 _Toc26895 _Toc25149 _Toc28930 _Toc21860 _Toc16911_Toc9729_Toc9107 _Toc25234 _Toc11425 _Toc23212 _Toc22623 _Toc28345 _Toc18744 _Toc25163 _Toc26455 _Toc10742_Toc8641_Toc8929 _Toc30419 _Toc31671 _Toc32397_Toc5837_Toc1145_Toc2591&8 GPBAAARRMM}zzz!&&&'), !"#$%&'()*+,-./0123456789:<;=>?@ABCDEFGHIJKLMNO&&&7 @ ) OWKH7HHYYTT!&&&'), commondata,<eyJoZGlkIjoiNjgxZWY2OGEzM2I1N2I5MDljZDcwMmQxNTAwOWNlYzQifQ==@Oh+'0  $ 0 <HPX`DN2oa Normal.dotmoa63@ޗ>O@Py7vp@@s?a%Microsoft Office Word՜.+,D՜.+,HPX `ht|P ,0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.8.2.10552!8C7CC69E232960D7CB9114662936DAD5 Root Entry F@WordDocument3`0Table)Data WpsCustomDataSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~